ตลาดยิ่งเจริญในอดีต
ด้วยความพยายามและตั้งใจของคุณแม่
"เราภาคภูมิใจ"

HISTORY OF YINGCHAROEN MARKETMANAGEMENT TEAM

นฤมล ธรรมวัฒนะ
ประธานบริษัท

คนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ
ประธานบริษัท

กัญจนิดา ตันติสุนทร
กรรมการบริหาร

ณสิกาญจน์ นิธิศธารีพฤกษ์
กรรมการบริหาร

ฐานิสรา มังกรพาณิชย์
กรรมการบริหาร

อริยะ ธรรมวัฒนะ
กรรมการบริหาร

สุรัตน์ ศิริชาติชัย
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

ชลอ วงศ์กวิน
ผจก.ฝ่ายการเงิน

สายชล สวัสดิชัย ผจก.ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ สุพรรณพงศ์
ผจก.ฝ่ายบัญชี

ทิพย์วิภา จินะธำรงศ์วัฒน์
ผจก.ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

ศิริรัตน์ พิรุณนีรฤทธิ์
ผจก.ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและตลาดนัด

สุวรรณา วิริยเวช
ผจก.ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและศูนย์อาหาร24ชม.

พูลทรัพย์ พุ่มพวง
ผจก.ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและค้าส่งไก่

พรนิภา ผลพิกุล
ผจก.ฝ่ายบุคคล

สันติ สุภาดาว
ผจก.ฝ่ายออกแบบและซ่อมบำรุง

สมปอง จันดี
ผจก.ฝ่ายรักษาความสะอาด

หทัยรัตน์ แก้วปาน
ผจก.ฝ่ายบริการที่จอดรถ

ราชวรรณ์ ถวิลหวัง
ผจก.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

จุติณัฏฐ์ ทันศนสนวิจารณ์
ผจก.โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED