ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

เครื่องชั่งส่วนกลาง

ตลาดยิ่งเจริญ ตระหนักถึงความถูกต้องในการประกอบอาชีพค้าขาย โดยปลูกฝั่งให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการค้าทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในมาตรการต่างๆ มาอย่าสม่ำเสมอ ในด้านของการควบคุมน้ำหนักของการจัดจำหน่ายสินค้านั้น ทางตลาดยิ่งเจริญได้กำหนดให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการค้าทุกคนต้อง “ค้าขาย ต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง” โดยมีมาตรการในการตรวจสอบสภาพความพร้อมของตาชั่งของผู้ค้าอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคุมครองผู้บริโภค ตลาดยิ่งเจริญจึงได้จัดตั้ง จุดตรวจสอบน้ำหนักสินค้า โดยกำหนดให้มีเครื่องชั่งกลาง ไว้ตามบริเวณต่างๆ รอบตลาด ซึ่งลูกค้าผู้มาใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทุกวัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED