ยิ่งเจริญส่งเสริม "ใจดีฟาร์ม"

ยิ่งเจริญส่งเสริม "ใจดีฟาร์ม"

สถาบันพระปกเกล้า โดยหลักสูตรผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

จัดโครงการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ โดยการพัฒนาสินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "ใจดีฟาร์ม" จัดจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่าของผู้พิการ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน

โดยในวันนี้ (7 มีนาคม 2560) ตลาดยิ่งเจริญได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิฯ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ จัดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

โดยมี นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนลงนาม ณ ตลาดยิ่งเจริญ

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED