ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ

29 มิถุนายน 2559 "ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ" ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขุด ลอก คูคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ นำร่องกิจกรรมบริเวณคลองลำผักชี และต่อเนื่องอีก 70 คลอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ และชุมชน อาทิ พลอากาศโทมานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ ในนามผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ท่านผู้บริหารและผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 11 รอ. ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น ในการนี้คุณคนึงนิตย์ - คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณในฐานะภาคประชาชน พร้อมตั้งปณิธานให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป โอกาสนี้ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม นิทรรศการ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED