พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตลาดยิ่งเจริญให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลการประกอบกิจการ และนำลงพื้นที่ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ Basic of food sanitation inspector; BFSI จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารจากทั่วประเทศ ทั้งระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดยทางตลาดได้มอบหมายให้ นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่านำคณะผู้ศึกษาดูงาน ลงเก็บกรณีศึกษาในบริเวณตลาดด้วย 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED