โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องด้วย ในวัน พธุ ที่ 6 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร "ครั้งที่4" โดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และตลาดยิ่งเจริญ เข้ามาให้บริการ "ทำหมันสุนัขและแมว,ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว,กำจัดเห็บหมัด,ตรวจรักษาสัตว์ป่วย,แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์เอกสารการเลี้ยงสัตว์ "ฟรี" ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED