แก้ไข และฟื้นฟูสภาพ " คลองลำผักชี " ณ ตลาดยิ่งเจริญ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ He Wenhui และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขอเข้าศึกษาดูสภาพปัจจุบัน รับฟังการรายงาน พร้อมให้คำแนะนำ ตลอดจนการศึกษาหาแนวทางแก้ไข และฟื้นฟูสภาพ " คลองลำผักชี " ณ ตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งในคณะเยี่ยมชมประกอบด้วย 1. คุณ Xu xiao na กรรมการผู้จัดการบริษัท ไท้เฮอ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 2. คุณเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น ประเทศไทย จำกัด 3. คุณสุภาพร เฟื่องวรธรรม เลขานุการผู้บริหารบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น ประเทศไทย จำกัด 4. คุณไอ่นา จะเป๋า ที่ปรึกษาทางการเงินอวุโส บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น ประเทศไทย จำกัด ในการนี้มีผู้มาให้การต้อนรับจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คุณวิสุทธิ์ ธรรมวิริยวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิชาการผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ(สนน.) กทม. สำหรับคลองลำผักชีนั้น เป็นหนึ่งสายคลอง จาก 70 คลองทั่วเขตกรุงเทพฯ ที่ทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดกิจกรรมขึ้น ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีเป้าหมายจะฟื้นฟูสภาพของคลองให้ใสสะอาด ไม่เป็นมลพิษ อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มจากการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ร่วมทั้งการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจากภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "คลองต้นแบบแห่งการฟื้นฟู

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED