ตลาดยิ่งเจริญได้ร่วมพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตลาดยิ่งเจริญได้ร่วมพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน (ซิโกว) ครั้งที่ 51 ประจำปี 2559 จัดโดยมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ หรือโรงเจสะพานใหม่ ร่วมกับองค์กรภาครัฐบาล ภาคสังคม และภาคประชาชน ตั้งโรงทานอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม พร้อมทั้งการแจกข้าวสารถุงละ 6 กิโลกรัม จำนวน 10,000 ถุง ในการนี้ทางตลาดได้ร่วมบริจาคข้าวสารในพิธีดังกล่าวจำนวน 1,000 ถุง สำหรับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "โรงเจสะพานใหม่" เป็นศาสนสถานที่ชาวไทย หรือผู้ที่มีเชื้อสายจีน เลื่อมใส ศรัทธา ด้วยในบริเวณที่ทำการจะประกอบด้วยสถานที่แบบศิลปะจีน ประดิษฐานพระพุทธเจ้า เทพเจ้า และพระโพธิสัตว์ อันศักดิ์สิทธิ์ และครบถ้วนตามความเชื่อในการสักการะพิธี ทั้งนี้ยังดำเนินกิจการเพื่อการศาสนา สังคม พิธีกรรมตามประเพณีนิยมทั้งไทยและจีน ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ที่ด้อยโอกาส หรือประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องกว่า 51 ปี

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED