“ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสด”

“ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสด”

ในช่วงเช้าของวันนี้ 28 กันยายน 2560 คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ ตลาดยิ่งเจริญให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ“ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสด”

หนึ่งในนโยบาย Y Together คือการสนับสนุนด้านการศึกษา

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED