ตลาดยิ่งเจริญได้การรับรองตลาดสะอาดได้มาตรอาหารปลอดภัย

เนื่องจากสำนักอนามัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาดภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยซึ่ง กำหนดให้มีการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตราฐานอาหารปลอดภัย ทั้งด้านสุขลักษณะ และด้านคุณภาพความปลอดภัยของอาหารโดย ร่วมดำเนินตามภารกิจโดยพัฒนายกระดับตลาดจนได้รับรางวัลป้ายรับรองตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 336 แห่ง แบ่งเป็นระดับเพชร 56 แห่ง ระดับทอง 62 แห่ง ระดับเงิน 105 แห่ง และระดับทองแดง 113 แห่ง

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2561นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด และบริหารพื้นที่ ผู้แทนจากตลาดยิ่งเจริญ รับมอบป้ายรับรองตลาดสะอาดได้มาตรอาหารปลอดภัย "ตลาดได้มาตรฐานระดับเพชร" ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED