TWIN TRAINING PROGRAM

TWIN TRAINING PROGRAM

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่เข้าโครงการ TWIN TRAINING PROGRAM โดย นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

โครงการ TWIN TRAINING PROGRAM มีนักเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด 40 คน โดยตลาดยิ่งเจริญเป็นผู้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย

และ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร เป็นการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิด การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED