TWIN TRAINING PROGRAM

TWIN TRAINING PROGRAM

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่เข้าโครงการ TWIN TRAINING PROGRAM และได้ให้การสนับสนุน Netbook ให้กับเด็กนักเรียน

โครงการ TWIN TRAINING PROGRAM มีนักเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด 30 คน โดยตลาดยิ่งเจริญเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต เป็นศึกษาผู้ออกแบบหลักสูตร มีรูปแบบเป็นการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ไม่จำกัดความคิด และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างครบองค์ประกอบ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED