การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมร คงพันธุ์

เมื่อพูดถึงแวดวงโภชนาการ และวงการอาหารของเมืองไทยแล้ว ชื่อของ ‘ผศ. ศรีสมร คงพันธุ์’ ย่อมเป็นบุคลากรคุณภาพระดับแถวหน้า ที่เรารู้จัก คุ้นหน้าคุ้นตาท่านกันเป็นอย่างดี อ.ศรีสมร เป็นบุคคลผู้บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิต ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทย และเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทย ให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยของ บรรพบุรุษ ปัจจุบัน อาจารย์ศรีสมร คงพันธ์ุ ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้กับหน่วยงานต่าง คือ • ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ • วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • วิทยากรวิทยาลัยในวังหญิง • วิทยากรเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตรีย เนเธอแลนด์ เยอรมัน • บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสาร ครัว • ที่ปรึกษาด้านอาหารบริษัท ซีพีออร์ จำกัด (อาหารแช่แข็ง) • ที่ปรึกษา ห้องอาหารไทย Thai on Four โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต • ที่ปรึกษาด้านอาหาร บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด • ที่ปรึกษาร้านอาหารไทย ที่ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น Siam Garden

อาจารย์มณี สุวรรณผ่อง

ข้าราชการเกษียน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ปัจจุบัน รับตำแหน่งครูใหญ่ประจำ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญและ • วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • วิทยากรวิทยาลัยในวังหญิง • วิทยากรเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตรีย เนเธอแลนด์ เยอรมัน

อาจารย์เสาวณีย์ รัตนสุวรรณ

ข้าราชการเกษียน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ปัจจุบัน รับตำแหน่งครูใหญ่ประจำ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญและ • วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นผู้เชียวชาญด้านขนมไทย