การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ
ชั้น 2 อาคารจงรักภักดี ตลาดยิ่งเจริญ 259/99 หมู่ 7 
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. (02) 9724420-1 Fax. (02) 9724421
โทร. (081) 908 5990