การเรียนที่นี่ เน้นการนำไปใช้จริง และ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสากล
จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำเอาหลักและวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนวิทยาลัยในวังหญิง ขออนุญาตใช้สถานที่

นักเรียนวิทยาลัยในวังหญิง ขออนุญาตใช้สถานที่ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ อบรมอาหารนานาชาติ และการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้อง สอนโดย อาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

อ่านข่าวนี้