เปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนด/มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ สถิติผู้ติดเชื้อ และการรักษา ได้มีอัตราที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เป็นทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนั้น

ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เป็นเหตุให้รัฐบาลพิจารณามอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรการผ่อนปลนข้อกำหนดแต่เดิม

จึงทำให้ "ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากกฎหมายให้ปิดกิจการชั่วคราวเมื่อช่วงปลายเดือน มีนาคม - เมษายน 2563" ได้แก่ ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องมือโทรคมนาคม และร้านทำผม

"สามารถเปิดให้บริการได้" โดยทางตลาดฯ กำหนด "เปิดในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้" ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ตลาดยิ่งเจริญมีความยินดียิ่ง และพร้อมต้อนรับผู้ค้าทุกท่านที่ได้กลับมาเปิดจำหน่ายสินค้า และให้บริการตามเดิมในครั้งนี้ และเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของตลาด จึงกำหนดระเบียบปฎิบัติที่ "เคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง" โดยนำเสนอมาตามแผนภาพที่ส่งมาด้วยแล้วนั้น

"ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบ หากไม่ปฏิบัติ ทางตลาดฯ จำเป็นต้องออกคำสั่งพักการขายในทันที"

ทางตลาดฯ หวังด้วยใจบริสุทธิ์ว่า "ผู้ค้าทุกท่าน ผู้เปรียบเสมือนหัวใจของตลาดเรา" จะตระหนัก เข้าใจในการมาตรการ และระเบียบที่ตลาดได้กำหนดไว้ พร้อมปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ร้ายนี้ไปด้วยกันให้จงได้

ด้วยรักและปรารถนาดี

ฝ่ายการตลาด ( ตลาดยิ่งเจริญ )

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED