🍃"วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day) 🌏

"วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day)

ตลาดยิ่งเจริญจัดกิจกรรมให้ผู้ค้า ลูกค้า ได้ทำร่วม

"ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้" ด้วยตนเอง

บริเวณอาคารกลางหน้า 7-11 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ มาให้ความรู้และแนะนำการผสมผลิตภัณฑ์ ฯ ให้กับลูกค้า ผู้ค้าที่สนใจ

และแจก "ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้" ที่ทำขึ้นมาด้วยตนเองให้กลับไปใช้ที่บ้าน

เรียนรู้ สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ตามนโยบาย "YTogether" (ยิ่งเจริญไปด้วยกัน)

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED